Konuşmacılar


Hakan Akbulut
Geçmişten Geleceğe TOG
Konuşmacı
*Bugün neredeyiz?
Başlangıç Saati
19:20
Bitiş Saati
19:30
Can Kamil Akçalı
Temel Onkoloji Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:50
Eyub Yaşar Akdemir
Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Büyük beyin metastazlarında ardışık fraksiyone radyocerrahi ile gün aşırı fraksiyone radyocerrahinin etkinlik ve yan etki açısından karşılaştırılması
Başlangıç Saati
13:05
Bitiş Saati
13:10
Mehmet Hadi Akkuş
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Kaposi sarkomlu hastaların klinikopatolojik özellikleri ve bu hastaların yönetimi: Türkiye gerçek yaşam verisi
Başlangıç Saati
16:35
Bitiş Saati
16:40
Elvina Almuradova
Ürolojik Kanserler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Prostat kanseri tedavisinde LUTETİUM177 tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
14:40
Bitiş Saati
14:45
Zafer Arık
Jinekolojik Kanserler Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
09:50
Bitiş Saati
10:10
Mehmet Artaç
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:50
Muhammed Mustafa Atcı
Jinekolojik Kanserler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik over kanserinde bevacisumab bazlı tedavinin etkinlik ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
09:50
Bitiş Saati
09:55
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik meme kanseri hastalarında ixabiplon etkinlik ve tolerabilitesi
Başlangıç Saati
12:35
Bitiş Saati
12:40
Genç Araştırmacılar Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Adronokortikal karsinomda tedavi deneyimleri, Türkiye verisi
Başlangıç Saati
13:20
Bitiş Saati
13:25
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Non metastatik osteosarkom hastalarında tedavi deneyimleri
Başlangıç Saati
16:20
Bitiş Saati
16:25
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik alveolar soft part sarkomda hedefe yönelik tedavi etkinliği
Başlangıç Saati
16:25
Bitiş Saati
16:30
Murat Bardakçı
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*MSI-H Tümörlerin immünoterapi gerçek yaşam deneyimi
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:15
İbrahim Barışta
Lenfoma ve Yüksek Doz Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
Ertuğrul Bayram
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Yumuşak doku sarkomlarında (YDS) pazopanip tedavisine standart dışı iyi yanıt veren hastalarda tedaviyi predikte eden faktörlerin saptanması
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:35
İrem Bilgetekin
Uydu Sempozyumu / Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde, Enzalutamid: Veriler, Vakalar, Sonuçlar
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Atıl Bişgin
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Kolorektal kanserli hastalarda mikrosatellit instabilitesinin likit biyopsi materyali kullanılarak değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
10:20
Bitiş Saati
10:25
Devrim Çabuk
Uydu Sempozyumu / Vakalar Eşliğinde Kanser Hastalarında Nötropeni Yönetimi
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Hale Çağlar
Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:20
İrfan Çiçin
Uydu Sempozyumu / Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Kabozantinib
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Hacer Demir
Jinekolojik Kanserler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Uterusun nadir tümörleri: Uterin karsinosarkomlar, Türkiye verileri
Başlangıç Saati
09:55
Bitiş Saati
10:00
Ahmet Demirkazık
Geçmişten Geleceğe TOG
Konuşmacı
*Geçmişte neler başardık?
Başlangıç Saati
19:10
Bitiş Saati
19:20
Mutlu Doğan
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:00
Emrah Eraslan
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Desmoid tümörlü hastaların klinikopatolojik özellikleri ve türkiye gerçek yaşam verisi
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
16:45
Dilek Erdem
Melanoma ve Deri Kanserleri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:20
Cihan Erol
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Gastrik ve gastroözefageal bileşke tümörlerinde perioperatif FLOT (5-FU, LV, Okzaliplatin, Dosetaksel) kemoterapisinin etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi: Gerçek yaşam verisi
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
10:50
Selin Aktürk Esen
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik mide kanseri hastalarında, FOLFOX + trastuzumaba karşı CF + trastuzumab etkinlik ve güvenliliğinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
10:25
Bitiş Saati
10:30
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Neoadjuvan kemoterapi +HER2 hedefli tedavi sonrası opere edilmiş ancak post-operatif rezidüel invaziv hastalık tespit edilmiş erken evre meme kanseri hastalarında, adjuvan TDM-1 etkinliğinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
13:10
Bitiş Saati
13:15
Ece Esin
Melanoma ve Deri Kanserleri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:20
Uydu Sempozyumu / HR+ HER2- mMK Hastalarının Yaşamında VALAMOR ile Fark Yaratmak Elinizde
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
16:00
Erdem Göker
Uydu Sempozyumu / Vakalar Eşliğinde Kanser Hastalarında Nötropeni Yönetimi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:30
İlknur Bilkay Görken
Meme Kanseri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Melis Gültekin
Jinekolojik Kanserler Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
09:50
Bitiş Saati
10:10
Yıldız Güney
Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:20
Mustafa Gürbüz
Akciğer Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*MET alterasyonu bulunan akciğer adenokarsinom hastalarında crizotinib’in etkinlik ve yan etki değerlendirmesi
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:35
Akciğer Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Yaygın evre küçük hücreli akciğer kanserinde atezolizumab’ın etkinlik ve yan etki değerlendirmesi, gerçek yaşam verileri
Başlangıç Saati
09:35
Bitiş Saati
09:40
Fatih Gürler
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Lokal ileri özefagus SCC hastalarında neoadjuvan KRT alan hastalarda KRT ajanlarının karşılaştırılması (haftalık karboplatin+paklitaksel vs CF)
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:35
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik gastroenteropankreatik nöroendokrin neoplazmlarda (GEP-NEN) Grade3 nöroendokrin karsinomların yeni sınıflamaya göre tekrar değerlendirilmesi ve sağ kalım analizi
Başlangıç Saati
10:35
Bitiş Saati
10:40
Mutlu Hızal
Akciğer Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*ALK Mutasyonu Pozitif, İleri Evre Küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda birinci basamak alektinib tedavisinin etkinlik ve yan etkilerinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
09:40
Bitiş Saati
09:45
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik hormon reseptörü pozitif her 2 negatif post-menopozal meme kanserinde birinci ve ikinci basamak ribosiklib ve palbociclib tedavilerinin etkinlik ve yan etkilerinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
12:55
Bitiş Saati
13:00
Ürolojik Kanserler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Kastrasyon sensitif metastatik prostat kanserinde androjen reseptör ekspresyonu ve AR-V7 varlığının dosetaksel yanıtı ve sağkalım üzerine etkileri
Başlangıç Saati
14:35
Bitiş Saati
14:40
Yakup İriağaç
Genç Araştırmacılar Çalışma Grubu
Konuşmacı
*ALK inhibitörleri ile tedavi edilen küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında ilaç ilişkili glomerüler filtrasyon hızlarında(GFR) azalmanın retrospektif gerçek yaşam verileri
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
13:35
Ömür Kaman
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
Konuşmacı
*İleri evre GIST hastalarında Regorafenib öncesi Tirozin Kinaz İnhibitörü süresinin diğer klinikopatolojik özelliklerle birlikte regrafenib yanıtı üzerine olan etkisi ve regorafenib tedavisi sonuçları: Gerçek yaşam verisi
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
16:50
Emine Serra Kamer
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:00
Cengiz Karaçin
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Hormonoterapi + CDK 4/6 İnhibitör tedavisi altında progresyon gelişen ileri evre meme kanserli hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:20
Nuri Karadurmuş
Kapanış
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:15
Canan Karan
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Hormon reseptör pozitif her-2 negatif postmenapozal metastatik meme kanserinde CDK4-6 inhibitörlerine bağlı gelişen yan etkiler sonucu tedavi kesilme oranı, tedavi kesilme süresi, bu sürecin sağkalıma etkisi
Başlangıç Saati
12:45
Bitiş Saati
12:50
Turan Karaoğlu
Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Meme kanserli kadınlarda kişilik tipi ve anksiyete varlıpına göre müzik terapisinin kemoterapi ilişkili bulantı-kusma üzerine olan etkisininmoleküler ve klinik olarak belirlenmesi (PEGASUS-2 Çalışması)
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:20
Halil Kavgacı
Uydu Sempozyumu / Nivolumab ile mKHDAK’ın 2. Basamak Tedavisinde İmmünoterapi Pratiği
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:15
Murat Keser
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*BRCA-2 mutasyonu pozitif meme kanseri hastalarının klinik özellikleri ve sağ kalımı
Başlangıç Saati
13:20
Bitiş Saati
13:25
Saadettin Kılıçkap
Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:50
Mehmet Zahid Koçak
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik triple negatif meme kanserli hastalarda sisteinden zengin EGF ligand domain 2 proteininin prognostik önemi
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:05
Erdinç Nayır
Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:50
Genç Araştırmacılar Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
13:20
Bitiş Saati
14:00
Handan Onur
Uydu Sempozyumu / HR+ HER2- mMK Hastalarının Yaşamında VALAMOR ile Fark Yaratmak Elinizde
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
16:00
Ömür Berna Öksüzoğlu
Uydu Sempozyumu / Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde, Enzalutamid: Veriler, Vakalar, Sonuçlar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
20:45
Ömer Fatih Ölmez
Uydu Sempozyumu / Adjuvan Melanom Tedavisinde İmmünoterapi Yaklaşımı
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Hüseyin Cem Önal
Ürolojik Kanserler Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
15:00
Hilal Özdağ
Temel Onkoloji Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:50
Nuriye Özdemir
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:50
Mustafa Özdoğan
Baş Boyun Kanserleri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Mehmet Alpaslan Özgün
Melanoma ve Deri Kanserleri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:20
Yasemin Öztemur Islakoğlu
Temel Onkoloji Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Hepatoselüler karsinomada biyobelirteç adaylarına yeni bir bakış açısı: Füzyon transkriptler
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:35
Gökhan Özyiğit
Baş Boyun Kanserleri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Semra Paydaş
Lenfoma ve Yüksek Doz Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
Lenfoma ve Yüksek Doz Çalışma Grubu
Konuşmacı
*HODGKIN dışı lenfomalarda immunoterapi (it) ve/veya BRENTUXIMAB VEDOTIN (BV) deneyimleri
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
12:35
Lenfoma ve Yüksek Doz Çalışma Grubu
Konuşmacı
*T Hücreli NHL'LARDA JAK/STAT yolağının prognostik ve prediktif önemi
Başlangıç Saati
12:35
Bitiş Saati
12:40
İbrahim Petekkaya
Genç Araştırmacılar Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
13:20
Bitiş Saati
14:00
Erdoğan Selçuk Seber
Geriatrik Onkoloji Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:00
Şaban Seçmeler
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik HER2+ meme kanserinde lapatinib/kapesitabin tedavisinin etkiniği gerçek yaşam verisi
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
12:35
Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Primer beyin tümörlerinde bevacizumab bazlı tedavilerin etkinliği
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:05
Genç Araştırmacılar Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Timoma ve timik karsinomlu hastalarda tedavi deneyimleri, Türkiye verisi
Başlangıç Saati
13:25
Bitiş Saati
13:30
Ürolojik Kanserler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserinde enzalutamid ve abireteronun tedavi etkinliği ve tolerabilitesi, gerçek yaşam verileri
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:35
Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik yumuşak doku sarkomlarında trabectedin etkinlik ve tolerabilitesi
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:20
Hüseyin Salih Semiz
Uydu Sempozyumu / Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde, Enzalutamid: Veriler, Vakalar, Sonuçlar
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Sema Sezgin Göksu
Uydu Sempozyumu / Nivolumab ile mKHDAK’ın 2. Basamak Tedavisinde İmmünoterapi Pratiği
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:15
Osman Sütçüoğlu
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik kolon kanserinde 1.basamak tedavide FOLFOXIRI gerçek yaşam verisi
Başlangıç Saati
10:40
Bitiş Saati
10:45
Berksoy Şahin
Uydu Sempozyumu / Adjuvan Melanom Tedavisinde İmmünoterapi Yaklaşımı
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:00
Mehmet Ali Nahit Şendur
Meme Kanseri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Uydu Sempozyumu / Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Kabozantinib
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Şükran Şenyürek
Turkey
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*PET/BT ile evrelemede kN3 pozitifliği olan meme kanseri tanılı hastalarda neoadjuvan kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi sonrası başlangıçtaki pozitif lenf nodu alanında nüks sonuçlarının değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
13:05
Bitiş Saati
13:10
Özgür Tanrıverdi
Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:35
Elif Şenocak Taşçı
Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Metastatik kolorektal kanserde 3. basamak tedavide regorafenib ile 5-Fluouracil bazlı rechallenge tedavi etkinliğinin ve tedavilerin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:20
Ali Murat Tatlı
Akciğer Kanseri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:10
Pınar Tolunay
Genç Araştırmacılar Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Türkiye’de kanser hastalarında ve kanser hastası yakınlarında klinik araştırmalara bakış ve tümör dokularının kullanımı hakkındaki görüşler
Başlangıç Saati
13:35
Bitiş Saati
13:40
Melanoma ve Deri Kanserleri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Adjuvan immün kontrol noktası veya BRAF-MEK yolağı inhibitörü alan malign melanomlu hastalarda prognostik faktörler ve uzun dönem sonuçları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:05
Sema Türker
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Birinci basamakta pertuzumab, trastuzumab, taksan alıp progrese olan ve ikinci basamakta TDM-1 alan hastalarda TDM-1'ın etkinliği
Başlangıç Saati
12:50
Bitiş Saati
12:55
Yüksel Ürün
Ürolojik Kanserler Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
15:00
Tuğba Yavuzşen
Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:35
Gözde Yazıcı
Günün Kapanışı
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
20:50
Ferah Yıldız
Kapanış
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:15
Perran Fulden Yumuk
Akciğer Kanseri Çalışma Grubu
*Çalışma Grubu Başkanı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:10
Sezin Yüce Sarı
Geçmişten Geleceğe TOG
Konuşmacı
*Gelecekten beklentilerimiz
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
19:40
Meme Kanseri Çalışma Grubu
Konuşmacı
*Sol meme radyoterapisinde uygun tedavi tekniği seçimi için bilgi tabanlı planlama modeli geliştirilmesi
Başlangıç Saati
12:40
Bitiş Saati
12:45
Faruk Zorlu
Açılış Konuşması
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:10
Geçmişten Geleceğe TOG
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:10
Bitiş Saati
19:40