Bilimsel Program


18.12.2020
19.12.2020
18.12.2020
19:00 - 19:10
Salon 1

Açılış Konuşması

Faruk Zorlu (19:00 - 19:10)
18.12.2020
19:10 - 19:40
Salon 1

Geçmişten Geleceğe TOG

*Oturum Başkanı : Faruk Zorlu
Geçmişte neler başardık? Ahmet Demirkazık (19:10 - 19:20)
Bugün neredeyiz? Hakan Akbulut (19:20 - 19:30)
Gelecekten beklentilerimiz Sezin Yüce Sarı (19:30 - 19:40)
18.12.2020
19:40 - 19:45
Salon 1

Ara

18.12.2020
19:45 - 20:15
Salon 1

Uydu Sempozyumu / Nivolumab ile mKHDAK’ın 2. Basamak Tedavisinde İmmünoterapi Pratiği

*Oturum Başkanı : Halil Kavgacı
Sema Sezgin Göksu (19:45 - 20:15)
18.12.2020
20:15 - 20:45
Salon 1

Uydu Sempozyumu / Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde, Enzalutamid: Veriler, Vakalar, Sonuçlar

*Oturum Başkanı : Ömür Berna Öksüzoğlu
Hüseyin Salih Semiz ( - )
İrem Bilgetekin ( - )
18.12.2020
20:45 - 20:50
Salon 1

Günün Kapanışı

Gözde Yazıcı (20:45 - 20:50)
19.12.2020
09:30 - 10:10
Salon 1

Akciğer Kanseri Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Perran Fulden Yumuk *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Ali Murat Tatlı
MET alterasyonu bulunan akciğer adenokarsinom hastalarında crizotinib’in etkinlik ve yan etki değerlendirmesi Mustafa Gürbüz (09:30 - 09:35)
Yaygın evre küçük hücreli akciğer kanserinde atezolizumab’ın etkinlik ve yan etki değerlendirmesi, gerçek yaşam verileri Mustafa Gürbüz (09:35 - 09:40)
ALK Mutasyonu Pozitif, İleri Evre Küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda birinci basamak alektinib tedavisinin etkinlik ve yan etkilerinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi Mutlu Hızal (09:40 - 09:45)
19.12.2020
09:30 - 09:50
Salon 2

Temel Onkoloji Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Can Kamil Akçalı *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Hilal Özdağ
Hepatoselüler karsinomada biyobelirteç adaylarına yeni bir bakış açısı: Füzyon transkriptler Yasemin Öztemur Islakoğlu (09:30 - 09:35)
19.12.2020
09:50 - 10:10
Salon 2

Jinekolojik Kanserler Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Melis Gültekin *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Zafer Arık
Metastatik over kanserinde bevacisumab bazlı tedavinin etkinlik ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi Muhammed Mustafa Atcı (09:50 - 09:55)
Uterusun nadir tümörleri: Uterin karsinosarkomlar, Türkiye verileri Hacer Demir (09:55 - 10:00)
19.12.2020
10:10 - 10:50
Salon 1

Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Mehmet Artaç *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Nuriye Özdemir
MSI-H Tümörlerin immünoterapi gerçek yaşam deneyimi Murat Bardakçı (10:10 - 10:15)
Metastatik kolorektal kanserde 3. basamak tedavide regorafenib ile 5-Fluouracil bazlı rechallenge tedavi etkinliğinin ve tedavilerin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması Elif Şenocak Taşçı (10:15 - 10:20)
Kolorektal kanserli hastalarda mikrosatellit instabilitesinin likit biyopsi materyali kullanılarak değerlendirilmesi Atıl Bişgin (10:20 - 10:25)
Metastatik mide kanseri hastalarında, FOLFOX + trastuzumaba karşı CF + trastuzumab etkinlik ve güvenliliğinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi Selin Aktürk Esen (10:25 - 10:30)
Lokal ileri özefagus SCC hastalarında neoadjuvan KRT alan hastalarda KRT ajanlarının karşılaştırılması (haftalık karboplatin+paklitaksel vs CF) Fatih Gürler (10:30 - 10:35)
Metastatik gastroenteropankreatik nöroendokrin neoplazmlarda (GEP-NEN) Grade3 nöroendokrin karsinomların yeni sınıflamaya göre tekrar değerlendirilmesi ve sağ kalım analizi Fatih Gürler (10:35 - 10:40)
Metastatik kolon kanserinde 1.basamak tedavide FOLFOXIRI gerçek yaşam verisi Osman Sütçüoğlu (10:40 - 10:45)
Gastrik ve gastroözefageal bileşke tümörlerinde perioperatif FLOT (5-FU, LV, Okzaliplatin, Dosetaksel) kemoterapisinin etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi: Gerçek yaşam verisi Cihan Erol (10:45 - 10:50)
Salon 2

Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Saadettin Kılıçkap *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Erdinç Nayır
19.12.2020
10:50 - 11:00
Salon 1

Kahve Arası

Salon 2

Kahve Arası

19.12.2020
11:00 - 11:30
Salon 1

Uydu Sempozyumu / Vakalar Eşliğinde Kanser Hastalarında Nötropeni Yönetimi

*Oturum Başkanı : Erdem Göker
Devrim Çabuk ( - )
19.12.2020
11:30 - 12:00
Salon 1

Uydu Sempozyumu / Adjuvan Melanom Tedavisinde İmmünoterapi Yaklaşımı

*Oturum Başkanı : Berksoy Şahin
Ömer Fatih Ölmez ( - )
19.12.2020
12:00 - 12:30
Salon 1

Öğle Yemeği

Salon 2

Öğle Yemeği

19.12.2020
12:30 - 14:00
Salon 1

Meme Kanseri Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : İlknur Bilkay Görken *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Mehmet Ali Nahit Şendur
Metastatik HER2+ meme kanserinde lapatinib/kapesitabin tedavisinin etkiniği gerçek yaşam verisi Şaban Seçmeler (12:30 - 12:35)
Metastatik meme kanseri hastalarında ixabiplon etkinlik ve tolerabilitesi Muhammed Mustafa Atcı (12:35 - 12:40)
Sol meme radyoterapisinde uygun tedavi tekniği seçimi için bilgi tabanlı planlama modeli geliştirilmesi Sezin Yüce Sarı (12:40 - 12:45)
Hormon reseptör pozitif her-2 negatif postmenapozal metastatik meme kanserinde CDK4-6 inhibitörlerine bağlı gelişen yan etkiler sonucu tedavi kesilme oranı, tedavi kesilme süresi, bu sürecin sağkalıma etkisi Canan Karan (12:45 - 12:50)
Birinci basamakta pertuzumab, trastuzumab, taksan alıp progrese olan ve ikinci basamakta TDM-1 alan hastalarda TDM-1'ın etkinliği Sema Türker (12:50 - 12:55)
Metastatik hormon reseptörü pozitif her 2 negatif post-menopozal meme kanserinde birinci ve ikinci basamak ribosiklib ve palbociclib tedavilerinin etkinlik ve yan etkilerinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi Mutlu Hızal (12:55 - 13:00)
Metastatik triple negatif meme kanserli hastalarda sisteinden zengin EGF ligand domain 2 proteininin prognostik önemi Mehmet Zahid Koçak (13:00 - 13:05)
PET/BT ile evrelemede kN3 pozitifliği olan meme kanseri tanılı hastalarda neoadjuvan kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi sonrası başlangıçtaki pozitif lenf nodu alanında nüks sonuçlarının değerlendirilmesi Şükran Şenyürek (Turkey) (13:05 - 13:10)
Neoadjuvan kemoterapi +HER2 hedefli tedavi sonrası opere edilmiş ancak post-operatif rezidüel invaziv hastalık tespit edilmiş erken evre meme kanseri hastalarında, adjuvan TDM-1 etkinliğinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi Selin Aktürk Esen (13:10 - 13:15)
Hormonoterapi + CDK 4/6 İnhibitör tedavisi altında progresyon gelişen ileri evre meme kanserli hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi Cengiz Karaçin (13:15 - 13:20)
BRCA-2 mutasyonu pozitif meme kanseri hastalarının klinik özellikleri ve sağ kalımı Murat Keser (13:20 - 13:25)
19.12.2020
12:30 - 13:00
Salon 2

Lenfoma ve Yüksek Doz Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Semra Paydaş *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : İbrahim Barışta
HODGKIN dışı lenfomalarda immunoterapi (it) ve/veya BRENTUXIMAB VEDOTIN (BV) deneyimleri Semra Paydaş (12:30 - 12:35)
T Hücreli NHL'LARDA JAK/STAT yolağının prognostik ve prediktif önemi Semra Paydaş (12:35 - 12:40)
19.12.2020
13:00 - 13:20
Salon 2

Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Yıldız Güney *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Hale Çağlar
Primer beyin tümörlerinde bevacizumab bazlı tedavilerin etkinliği Şaban Seçmeler (13:00 - 13:05)
Büyük beyin metastazlarında ardışık fraksiyone radyocerrahi ile gün aşırı fraksiyone radyocerrahinin etkinlik ve yan etki açısından karşılaştırılması Eyub Yaşar Akdemir (13:05 - 13:10)
19.12.2020
13:20 - 14:00
Salon 2

Genç Araştırmacılar Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : İbrahim Petekkaya *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Erdinç Nayır
Adronokortikal karsinomda tedavi deneyimleri, Türkiye verisi Muhammed Mustafa Atcı (13:20 - 13:25)
Timoma ve timik karsinomlu hastalarda tedavi deneyimleri, Türkiye verisi Şaban Seçmeler (13:25 - 13:30)
ALK inhibitörleri ile tedavi edilen küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında ilaç ilişkili glomerüler filtrasyon hızlarında(GFR) azalmanın retrospektif gerçek yaşam verileri Yakup İriağaç (13:30 - 13:35)
Türkiye’de kanser hastalarında ve kanser hastası yakınlarında klinik araştırmalara bakış ve tümör dokularının kullanımı hakkındaki görüşler Pınar Tolunay (13:35 - 13:40)
19.12.2020
14:00 - 14:20
Salon 1

Melanoma ve Deri Kanserleri Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Mehmet Alpaslan Özgün *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Dilek Erdem , Ece Esin
Adjuvan immün kontrol noktası veya BRAF-MEK yolağı inhibitörü alan malign melanomlu hastalarda prognostik faktörler ve uzun dönem sonuçları Pınar Tolunay (14:00 - 14:05)
19.12.2020
14:00 - 14:30
Salon 2

Kahve Arası

19.12.2020
14:20 - 14:30
Salon 1

Kahve Arası

19.12.2020
14:30 - 15:00
Salon 1

Ürolojik Kanserler Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Hüseyin Cem Önal *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Yüksel Ürün
Metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserinde enzalutamid ve abireteronun tedavi etkinliği ve tolerabilitesi, gerçek yaşam verileri Şaban Seçmeler (14:30 - 14:35)
Kastrasyon sensitif metastatik prostat kanserinde androjen reseptör ekspresyonu ve AR-V7 varlığının dosetaksel yanıtı ve sağkalım üzerine etkileri Mutlu Hızal (14:35 - 14:40)
Prostat kanseri tedavisinde LUTETİUM177 tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi Elvina Almuradova (14:40 - 14:45)
19.12.2020
14:30 - 14:45
Salon 2

Baş Boyun Kanserleri Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Mustafa Özdoğan *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Gökhan Özyiğit
19.12.2020
14:45 - 15:00
Salon 2

Geriatrik Onkoloji Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Erdoğan Selçuk Seber
19.12.2020
15:00 - 15:30
Salon 1

Uydu Sempozyumu / Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Kabozantinib

*Oturum Başkanı : İrfan Çiçin
Mehmet Ali Nahit Şendur (15:00 - 15:30)
19.12.2020
15:30 - 16:00
Salon 1

Uydu Sempozyumu / HR+ HER2- mMK Hastalarının Yaşamında VALAMOR ile Fark Yaratmak Elinizde

*Oturum Başkanı : Handan Onur
Ece Esin (15:30 - 16:00)
19.12.2020
16:00 - 16:15
Salon 1

Kahve Arası

Salon 2

Kahve Arası

19.12.2020
16:15 - 17:00
Salon 1

Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Emine Serra Kamer *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Mutlu Doğan
Metastatik yumuşak doku sarkomlarında trabectedin etkinlik ve tolerabilitesi Şaban Seçmeler (16:15 - 16:20)
Non metastatik osteosarkom hastalarında tedavi deneyimleri Muhammed Mustafa Atcı (16:20 - 16:25)
Metastatik alveolar soft part sarkomda hedefe yönelik tedavi etkinliği Muhammed Mustafa Atcı (16:25 - 16:30)
Yumuşak doku sarkomlarında (YDS) pazopanip tedavisine standart dışı iyi yanıt veren hastalarda tedaviyi predikte eden faktörlerin saptanması Ertuğrul Bayram (16:30 - 16:35)
Kaposi sarkomlu hastaların klinikopatolojik özellikleri ve bu hastaların yönetimi: Türkiye gerçek yaşam verisi Mehmet Hadi Akkuş (16:35 - 16:40)
Desmoid tümörlü hastaların klinikopatolojik özellikleri ve türkiye gerçek yaşam verisi Emrah Eraslan (16:40 - 16:45)
İleri evre GIST hastalarında Regorafenib öncesi Tirozin Kinaz İnhibitörü süresinin diğer klinikopatolojik özelliklerle birlikte regrafenib yanıtı üzerine olan etkisi ve regorafenib tedavisi sonuçları: Gerçek yaşam verisi Ömür Kaman (16:45 - 16:50)
19.12.2020
16:15 - 16:35
Salon 2

Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu

*Çalışma Grubu Başkanı : Tuğba Yavuzşen *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Özgür Tanrıverdi
Meme kanserli kadınlarda kişilik tipi ve anksiyete varlıpına göre müzik terapisinin kemoterapi ilişkili bulantı-kusma üzerine olan etkisininmoleküler ve klinik olarak belirlenmesi (PEGASUS-2 Çalışması) Turan Karaoğlu (16:15 - 16:20)
19.12.2020
17:00 - 17:15
Salon 1

Kapanış

Ferah Yıldız (17:00 - 17:15)
Nuri Karadurmuş (17:00 - 17:15)